Statut

STATUTUL ASOCIAȚIEI „ACASĂ ÎN BANAT”

PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, modificată și actualizată, și în temeiul acestor dispoziții, s-a luat hotărârea redactării prezentului statut, în formă actualizată, al Asociației “ACASĂ ÎN BANAT”, asociație neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, după cum urmează:

CAP. I. MEMBRI ASOCIAȚI FONDATORI

Art. 1. Prezenta asociație se constituie având ca membri asociați fondatori următoarele persoane:

 • TRIFAN RADU, cetățean român, CNP xxxxxxxxxxxxxxx;
 • TRIFAN NICOLETA-VIORICA, cetățean român, CNP xxxxxxxxxxxxxxx;
 • VANCEA VLAD-NICOLAE, cetățean român, CNP xxxxxxxxxxxxxxx.

Art. 2. Persoanele identificate la art. 1 din prezentul Statut consimt a se asocia prin punerea în comun a contribuției lor materiale și a cunoștințelor lor pentru realizarea scopului asociației.

CAP. II. DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA

Art. 3. Denumirea

(1) Asociația poartă denumirea completă de „ACASĂ ÎN BANAT”, în conformitate cu dovada disponibilității denumirii nr. 164426 din 09.11.2017, eliberată de către Ministerul Justiției.

(2) Denumirea „ACASĂ ÎN BANAT” va fi respectată în toate documentele, anunțurile, publicațiile și în relațiile cu toate instituțiile din țară.

(3) În publicațiile în limbi străine și în relația cu instituțiile din străinătate, denumirea poate fi tradusă în limba străină în care se face comunicarea.

Art. 4. Statutul

Asociația „ACASĂ ÎN BANAT” funcționează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă și neguvernamentală, în condițiile stabilite în prezentul Statut, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 (modificată și actualizată) cu privire la asociații și fundații.

Art. 5. Sediul

Asociația „ACASĂ ÎN BANAT” are sediul în sat Valeapai, nr. 134, comuna Ramna, Județul Caraș-Severin, România. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin decizia Consiliului Director și va fi comunicată instanțelor judecătorești de care aparțin vechiul și noul sediu al Asociației „ACASĂ ÎN BANAT”.

Art. 6. Durata

Asociația „ACASĂ ÎN BANAT” este constituită pe perioadă nedeterminată și va funcționa de la data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Cap. III. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE „ACASĂ ÎN BANAT”

Art. 7. Scopul

Scopul Asociației „ACASĂ ÎN BANAT” este de a proteja, promova și valorifica patrimoniul istoric, material și imaterial, al regiunii etnografice Banat.

Art. 8. Obiectivele

Pentru realizarea scopului său, Asociația „ACASĂ ÎN BANAT” își propune atingerea următoarelor obiective:

 • Protejarea și restaurarea patrimoniului arhitectural;
 • Revitalizarea culturii tradiționale din regiunea etnografică Banat;
 • Dezvoltarea turismului responsabil;
 • Sprijinirea comunităților locale pentru revitalizarea culturii tradiționale și dezvoltarea turismului;
 • Promovarea unor politici publice favorabile protecției patrimoniului istoric, material și imaterial.

Art. 9. Activitățile

Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociația „ACASĂ ÎN BANAT” desfășoară următoarele activități:

 • Organizarea, sprijinirea sau participarea la evenimente culturale, concerte, spectacole, expoziții, ateliere, conferințe, pentru promovarea patrimoniului și turismului;
 • Atragerea de finanțări, publice și private, pentru implementarea obiectivelor Asociației;
 • Editarea de materiale publicitare, cărți, broșuri, pliante, reviste și producția de spoturi publicitare, filme de lung sau scurt metraj și filme de prezentare care popularizează probleme de patrimoniu;
 • Popularizarea conceptelor și bunelor practici din domeniul patrimoniului;
 • Conceperea de acțiuni de promovare a dezvoltării turismului
 • Desfășurarea de campanii de promovare, educare și informare în rândul cetățenilor asupra nevoii protejării, promovării și valorificării patrimoniului;
 • Consilierea altor organizații, autorităților sau comunităților locale în vederea realizării de acțiuni și proiecte care sprijină protecția patrimoniului;
 • Realizarea de parteneriate cultural-educative cu diferite instituții și organizații de profil, din țară și străinătate, care au aceleași obiective,
 • Organizarea de tabere de voluntariat, școli de vară cu profil și orice alte forme de lucru în echipă pentru susținerea patrimoniului;
 • Colaborarea cu companiile în vederea realizării proiectelor Asociației;
 • Colaborarea cu autoritățile europene, naționale și locale pentru dezvoltarea de politici publice de protecție a patrimoniului și implementarea de proiecte dedicate acestui scop;
 • Descoperirea și valorificarea folclorului, a tradițiilor și obiceiurilor naționale și comercializarea produselor de profil realizate de membrii asociației în atelierele create;
 • Realizarea de acțiuni caritabile în scopul ajutorării unor comunități locale aflate în dificultate;
 • Realizarea de activități economice directe, ale căror beneficii vor fi folosite pentru realizarea scopului asociației (conform art,48 din Ordonanța Guvernului nr.26/30.01.2000).
 • Organizarea de acțiuni de voluntariat în domeniul activităților exercitate, în regie proprie sau în colaborare cu autoritățile publice competente;
 • Efectuarea de studii, cercetări, sondaje de opinie, propuneri de programe de protejare a patrimoniului, în regie proprie sau în colaborare cu diverse instituții de specialitate: universități sau alte instituții guvernamentale și non-guvernamentale la nivel național, european și internațional.
 • Înființarea de website-uri, conturi de rețele de socializare, publicații sau alte mijloace de comunicare în masă care să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației. desfășoară orice alte activități de natură să contribuie la realizarea obiectivelor Asociației

Art. 10. Valorile

În realizarea misiunii, obiectivelor și activităților sale, membrii și personalul Asociației urmăresc respectarea următoarelor valori:

 • a) integritate;
 • b) transparență si legalitate;
 • c) eficiență;
 • d) voluntariat;
 • e) colaborare;
 • f) responsabilitate.

CAP. IV. PATRIMONIUL

Art. 11. Valoarea inițială

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este constituit în numerar și este în sumă de 200 (două sute) RON, fiind format din contribuțiile bănești egale ale membrilor.

(2) Contribuțiile bănești efectuate în valută vor fi transformate în lei, luând-se în considerare cursul de schimb al monedei naționale din ziua plății.

(3) Contribuțiile materiale vor trebui să fie în prealabil expertizate de către un expert autorizat, în vederea stabilirii valorii lor și a posibilității de a fi valorificate în interesul Asociației.

Art. 12. Veniturile

Veniturile Asociației provin din:

 • a) cotizații ale membrilor asociați;
 • b) venituri realizate din activități desfășurate în condițiile legii și în baza statutului;
 • c) venituri din activități economice cu caracter accesoriu desfășurate în condițiile legii și în scopul realizării misiunii și obiectivelor Asociației;
 • d) donații ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public, privat sau mixt, legate testamentare, sponsorizări, etc.;
 • e) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
 • f) resurse obținute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 • g) alte încasări sau contribuții prevăzute de lege.

Art. 13. Destinația încasărilor

Încasările realizate de Asociație rămân la dispoziția sa. Destinația folosirii acestora se va aproba de Consiliul Director al Asociației „ACASĂ ÎN BANAT”, prin execuția bugetară, conform legislației.

Art. 14. Exercițiul bugetar

Exercițiul bugetar al Asociației începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Art. 15. Gestionarea patrimoniului

Gestionarea patrimoniului Asociației se va face cu respectarea prevederilor legale, aplicate în mod corespunzător statutului de organizație neguvernamentală și non-profit al acesteia.

Art. 16. Compunerea patrimoniului

Fondurile proprii ale Asociației pot fi atât în lei cât și în valută, în condițiile prevăzute de lege. Asociația poate deține active mobile și imobile în țară și în străinătate.

CAP. V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR ASOCIAȚI; DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT

Art. 17. Dobândirea calității de asociat

(1) La propunerea oricărui membru asociat și cu aprobarea Consiliului Director, poate deveni membru asociat al Asociației „ACASĂ ÎN BANAT” orice persoană care dorește să slujească scopurile pentru care a fost înființată asociația, cu respectarea actelor constitutive ale acesteia, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a hotărârilor emanate de la organele de conducere și care certifică acest lucru prin semnarea Contractului de Adeziune la Statutul Asociației „ACASĂ ÎN BANAT”;

 (2) Solicitarea de admitere în Asociație se depune în scris, urmând ca organele de conducere ale Asociației să se pronunțe în legătură cu aceasta în termen de 15 zile de la data depunerii. Aprobarea primirii de noi membri asociați se acordă de către Adunarea Generală, la propunerea motivată a oricărui membru asociat. Între sesiunile Adunării Generale, Consiliul Director este împuternicit să admită în principiu noi membri asociați, urmând ca validarea admiterii acestora să fie făcută la proxima sesiune a Adunării Generale.

Art. 18. Incompatibilități cu calitatea de asociat

Nu pot fi membri ai Asociației „ACASĂ ÎN BANAT” persoanele care sunt membri sau susținători ai unei organizații care militează împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Art. 19. Categoriile de asociați

Membrii asociați ai „ACASĂ ÎN BANAT” se împart în:

a) membri asociați fondatori – sunt persoanele fizice care au aderat la statut, la data înființării Asociației și care de drept se înscriu în categoria membrilor cotizanți, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii asociați fondatori au drept de vot deliberativ.

b) membri asociați cotizanți – sunt membri asociați cu drepturi depline, care au aderat la Asociație după momentul înființării acesteia și care beneficiază de drepturile și sunt ținuți de obligațiile prevăzute în prezentul statut. Membrii asociați cotizanți au drept de vot deliberativ.

c) membri asociați onorifici – sunt personalități ale vieții publice sau persoane care au adus servicii deosebite Asociației. Votul membrilor onorifici este consultativ.

Art. 20. Drepturile asociaților

Membrii asociați au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;
 • b) să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor și materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale;
 • c) să-și exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate și documentele supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale;
 • d) să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale;
 • e) să-și exprime voința prin vot deliberativ sau consultativ asupra problemelor supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale;
 • f) să aibă acces la toate informațiile ce privesc activitatea Asociației;
 • g) să participe la toate acțiunile organizate de Asociație;
 • h) să propună și alte activități pentru interesul Asociației și al membrilor;
 • i) să beneficieze de anumite servicii gratuite, în condițiile achitării integrale a cotizației;

Art. 21. Obligațiile asociaților

Membrii asociați au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului și hotărârile Adunării Generale;
 • b) să achite în termen cotizația ce va fi stabilită prin hotărârea Adunării Generale;
 • c) să-și aducă contribuția prin mijloace licite la realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
 • d) să nu facă declarații publice care contravin misiunii și obiectivelor Asociației sau care aduc atingere intereselor acesteia în realizarea mișunii și a obiectivelor sale;
 • e) să notifice în scris Președintelui Consiliului Director în termen de 10 zile de la apariție oricare dintre incompatibilitățile prevăzute la art. 20-21
 • f) să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației;

Art. 22. Suspendarea asociaților

(1) Membrii asociați pot fi suspendați pe o perioadă determinată în următoarele cazuri:

 • a) incapacitate. În cazul în care un membru se află în incapacitatea de a-și îndeplini atribuțiile sau obligațiile în cadrul Asociației și nu dorește să delege un alt membru, Consiliul Director poate decide suspendarea acestuia până la încetarea incapacității.
 • b) măsură preventivă. În cazul propunerii de excludere sau de încetare de drept a calității de membru, Consiliul Director poate decide suspendarea unui membru până la ședința Adunării Generale extraordinare, care trebuie convocată în termen de 30 de zile.
 • c) în cazul în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva unuia dintre membrii Asociației pentru săvârșirea unor infracțiuni economice și împotriva patrimoniului precum înșelăciune, abuz de încredere, delapidare, gestiune frauduloasă, furt, infracțiuni de fals, infracțiuni contra vieții și integrității persoanelor săvârșite cu intenție sau infracțiuni săvârșite contra autorităților și statului de drept. Suspendarea în acest caz se produce de drept, nemaifiind necesară întrunirea Adunării Generale iar această suspendare durează până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau după caz până la achitarea asociatului. În cazul în care asociatului i se constată nevinovăția, acesta este repus în drepturile pe care le avea anterior în cadrul Asociației și orice alte impedimente sau decăderi din drepturi rezultate din suspendarea mai sus enunțată, încetează de a mai produce efecte.

(2) Membrii asociați nu-și pot exercita drepturile pe durata suspendării calității de membru, dar rămân ținuți de obligațiile care decurg din calitatea de membru.

Art. 23. Pierderea calității de asociat

(1) Membrii asociați pierd această calitate în următoarele cazuri:

 • a) renunțare benevolă, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Renunțarea benevolă se notifică în scris Președintelui Adunării Generale.
 • b) excludere. Un membru poate fi exclus din Asociație la propunerea oricăruia dintre membri asociați prin hotărârea Adunării Generale pentru nerespectarea Actului Constitutiv, a Statului sau a hotărârilor Adunării Generale. Adunarea Generală extraordinară decide în termen de 30 de zile asupra propunerii.
 • c) incompatibilitate. În cazul apariției uneia dintre incompatibilitățile prevăzute la art. 18, aceasta poate fi notificată de membrul în cauză, caz în care calitatea de membru încetează de drept, sau poate fi sesizată de oricare dintre membri asociați, caz în care Adunarea Generală extraordinară decide în termen de 30 de zile asupra retragerii calității de membru.
 • d) În cazul în care asociatului i se constată vinovăția pentru săvârșirea vreunei infracțiuni în țară sau în străinătate pentru săvârșirea acelorași fapte penale care atrag și sancțiunea suspendării calității de membru și este condamnat definitiv, acesta va fi exclus de drept din Asociație urmând ca toate drepturile și obligațiile față de asociație să înceteze pentru viitor.
 • e) decesul persoanei fizice.

(2) Membrii care au pierdut această calitate o pot redobândi la cerere, cu aprobarea Adunării Generale și cu avizul Consiliului Director, obținut la cel puțin 3 luni de la renunțare, excludere, încetare de drept sau suspendare.

(3) Asociații care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociației, ei rămânând obligați să achite cotizațiile pe tot timpul cât au fost membri.

CAP. VI. ORGANELE DE CONDUCERE ALE „ACASĂ ÎN BANAT”

Art. 24. Organele de conducere

Organele de conducere ale Asociației sunt:

 • a) Adunarea Generală
 • b) Consiliul Director
 • c) Cenzorul

Art. 25. Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației și se compune din totalitatea membrilor asociați.

Art. 26. Președintele Adunării Generale

Adunarea Generală este condusă de un Președinte, ales dintre membrii asociați.

Art. 27. Întrunirile Adunării Generale

Adunarea Generală a membrilor se întrunește în următoarele cazuri:

 • a) o dată pe an, în sesiune ordinară, în cel mult trei luni de la încheierea anului financiar, la convocarea Președintelui;
 • b) ori de câte ori este necesar, în sesiune extraordinară.

Art. 28. Convocarea Adunării Generale

(1) Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinară se face la cererea Președintelui Adunării Generale, a Președintelui Consiliului Director sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor care compun Adunarea Generală sau a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului Director, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data întrunirii.

(2) În convocările Adunării Generale, se comunică data, modul, locul și ora desfășurării Adunării Generale, modalitatea de prezență și de reprezentare, precum și ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

(3) Când în ordinea de zi figurează propuneri de modificări ale Statutului Asociației, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor sau acesta va fi pus la dispoziție celor interesați la sediul Asociației.

Art. 29. Cvorumul Adunării Generale

(1) Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor cu drept de vot deliberativ.

 (2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ce se va situa între a 7-a și a 15-a zi de la data stabilită în prima convocare, când Adunarea Generală se va considera statutar constituită cu orice număr de asociați prezenți sau reprezentați.

Art. 30. Conducerea ședințelor Adunării Generale

Adunarea Generală a membrilor este condusă de Președinte (Președintele Adunării Generale sau Președintele Consiliului Director) sau, în lipsa acestuia, de către un alt membru al Consiliului Director, în ordinea ierarhiei prevăzute în Regulamentul de funcționare a Consiliului Director.

Art. 31. Procedura de vot în cadrul ședințelor Adunării Generale

(1) Hotărârile Adunării Generale a membrilor se iau prin vot deschis, cu votul a mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate, cu excepția celor care prevăd modificări ale Statutului, divizarea, fuziunea sau dizolvarea, pentru care se cere mai mult de jumătate din numărul tuturor membrilor asociați fondatori și cotizanți ai Asociației.

(2) În cazul în care există un număr egal de voturi pentru și împotriva unei hotărâri, votul Președintelui Adunării Generale decide.

(3) Asociații pot stabili, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate statutare, ca pentru anumite probleme hotărârile să fie adoptate prin vot secret.

Art. 32. Consemnarea lucrărilor Adunării Generale

Lucrările Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de către toți asociații prezenți sau reprezentați la ședință.

Art. 33. Hotărârile Adunării Generale

(1) În exercitarea competențelor ce-i revin, Adunarea Generală emite hotărâri.

(2) Hotărârile Adunării Generale luate cu respectarea legii și a statutului sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației, chiar dacă aceștia nu au luat parte la Adunare sau au votat împotrivă.

Art. 34. Contestarea hotărârilor Adunării Generale

(1) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

(2) Cererea de anulare se soluționează în Camera de Consiliu de către Judecătoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai recursului.

Art. 35. Atribuțiile Adunării Generale

Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 • a) dezbate și aprobă raportul de activitate al Consiliului Director al Asociației și bugetul de venituri și cheltuieli;
 • b) aprobă strategia, obiectivele generale și programul de investiții ale Asociației pe perioada până la următoarea sesiune a Adunării Generale sau pe perioade mai lungi;
 • c) alege și revocă Președintele Adunării Generale, membrii Consiliului Director și Cenzorul;
 • d) decide asupra prestațiilor și cotizațiilor la care vor fi supuși membrii;
 • e) hotărăște cu privire la modificarea patrimoniului;
 • f) hotărăște asupra înființării, fuziunii, divizării sau lichidării unor filiale
 • g) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și cu privire la destinația bunurilor rămase după lichidare;
 • h) aprobă situațiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor Consiliului Director și al Comisiei de cenzori;
 • i) aprobă însemnele și sigiliile Asociației;
 • j) descarcă de gestiune Consiliul Director;
 • k) modifică Actul Constitutiv și Statutul.

Art. 36. Consiliul Director

(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director este organul de conducere executivă al Asociației.

(2) Consiliul Director este format din minim 3 membri și poate fi completat până la maxim 9 membri.

(3) Consiliul Director nu poate conține persoane din afara Asociației.

(4) Consiliul Director este format din:

 • a) Președinte;
 • b) Vicepreședinte sau maximum 2 vicepreședinți;
 • c) Secretar general;
 • d) Membri (cel mult 6 persoane din rândurile membrilor Asociației).

(5) Președintele, Vicepreședintele și Secretarul General al Consiliului Director sunt aleși pe o perioadă de 18 luni, prin vot secret, cu o majoritate simplă de voturi și sunt reeligibili.

(6) Membrii Consiliului Director sunt aleși în funcții de Adunarea Generală pentru o perioadă de 18 luni, prin vot secret, cu o majoritate simplă de voturi și sunt reeligibili.

Art. 37. Atribuțiile Consiliului Director

(1) Consiliul Director are următoarele atribuții:

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 • b) administrează patrimoniul Asociației potrivit scopului propus;
 • c) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și programul Asociației;
 • d) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
 • e) decide cu privire la orice problemă de interes curent privind organizarea activității Asociației;
 • f) definește, orientează și controlează strategia generală;
 • g) cooptează și întreține legături cu sponsori și asociații similare din țară și străinătate prin întocmirea protocolului de colaborare;
 • h) întocmește Regulamentul Intern de Funcționare și aprobă planul strângerii de fonduri;
 • i) decide asupra primirii și folosirii de subvenții, donații, sponsorizări, a gestionarii patrimoniului și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate pentru realizarea obiectivelor Asociației;
 • j) stabilește taxele de participare la diferite acțiuni organizate;
 • k) aprobă structura de personal salarizat, normele de lucru și indemnizațiile acestora, precum și alte forme de retribuire;
 • l) soluționează cererile de primire a noilor membri;
 • m) îndeplinește și alte atribuții, din sfera atribuțiilor Adunării Generale, între sesiunile acesteia, pentru asigurarea desfășurării operative și în bune condiții a activității Asociației, urmând ca acestea să fie analizate și validate de Adunarea Generală;
 • n) ia măsuri și trasează sarcini pentru întocmirea documentelor, registrelor și alte forme de ținere a evidenței activității Asociației, patrimoniului acesteia, inventarului, mișcării de bunuri ori alte valori;
 • o) se pronunță cu privire la orice probleme ivite în activitatea Asociației și sesizate de membri, menite să asigure realizarea obiectivelor și scopurilor ei.

(2) Consiliul Director evaluează activitatea efectuată de membrii Asociației și după caz poate propune Adunării Generale excluderea membrilor care nu au achitat cotizația.

(3) Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie. Convocarea consiliului se face de către Președintele acestuia sau de către majoritatea simplă a membrilor.

(4) Consiliul Director poate lua decizii privitoare la activitatea întregii Asociații dacă sunt prezenți mai mult de jumătate din membrii Consiliului Director, cu votul a 2/3 (două treimi) din cei prezenți.

Art.38. Președintele Consiliului Director

(1) Conducerea Consiliului Director se realizează de către Președinte. Președintele reprezintă de drept Asociația în toate actele cu caracter civil, față de autorități și în justiție.

(2) Președintele se îngrijește de ținerea tuturor documentelor, registrelor și evidențelor Asociației.

(3) Președintele răspunde de gestiunea și coordonarea activității operative a Asociației, de respectarea legilor statului român și hotărârilor Adunării Generale.

(4) Președintele îndeplinește alte sarcini stabilite de Consiliul Director sau Adunarea Generală.

(5) În lipsa Președintelui, atribuțiile sale sunt preluate de Vicepreședinte. Când lipsesc atât Președintele, cât și Vicepreședintele, atribuțiile revin Secretarului sau unuia din membri, delegat de Președinte.

(6) Toate operațiunile financiare derulate de Asociație vor fi semnate de Președinte sau de persoanele expres împuternicite de acesta.

(7) Președintele angajează, în funcție de necesitate, un Director Executiv și este supervizorul acestuia.

(8) În cazul în care nu există un Director Executiv angajat, atunci atribuțiile operaționale ale Asociației sunt îndeplinite de către Președinte.

Art. 39. Vicepreședinții Consiliului Director

(1) Vicepreședinții au următoarele atribuții:

 • a) participă la ședințele Consiliului Director;
 • b) își exercită atribuțiile stabilite de Președinte și aprobate de Adunarea Generală
 • c) îl ajută pe Președinte în îndeplinirea atribuțiilor acestuia;
 • d) înlocuiește Președintele în atribuțiile lui când acesta lipsește;
 • e) îndeplinește sarcinile încredințate de Președinte, Consiliul Director sau de Adunarea Generală.

Art. 40. Directorul Executiv

(1) Directorul Executiv este numit în funcție de către Președintele Consiliului Director. Până la numirea unui Director Executiv, atribuțiile sale sunt îndeplinite de către Președintele Consiliului Director.

(2) Structura de angajați și unele activități specifice ale organizației sunt conduse de Directorul Executiv.

(3) Directorul Executiv are următoarele atribuții:

 • a) colaborează cu Președintele și Consiliul Director pentru elaborarea strategiilor și a planurilor de activitate pe termen scurt, mediu și lung ale asociației;
 • b) reprezintă Asociația în toate relațiile curente cu terții, atât în civil cât și în justiție, fiind delegat al Consiliului Director;
 • c) pune în aplicare deciziile Consiliului Director și răspunde de execuția bugetului;
 • d) răspunde în fața Consiliului Director de implementarea strategiei și a planurilor de activitate;
 • e) angajează și conduce personalul plătit din organizație;
 • f) exercită orice alte atribuții de conducere operativă sau care îi sunt delegate de Consiliului Director.

Art. 41. Cenzorul

(1) Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un Cenzor.

(2) Acesta este ales dintre membrii asociați de către Adunarea Generală pe durata unui an și poate fi revocat din funcție înainte de expirarea mandatului pentru motive bine întemeiate, prin hotărâre a Adunării Generale.

(3) Prin motive întemeiate, se înțeleg acele motive sau cauze care ar putea leza sau lezează imaginea sau interesele Asociației

Art. 42. Atribuțiile Cenzorului

În realizarea competenței sale, Cenzorul are următoarele drepturi și atribuții:

 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 • b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
 • c) poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;
 • d) la lichidarea Asociației, controlează operațiunile de lichidare.

Art. 43. Incompatibilități cu funcția de Cenzor

Nu poate fi Cenzor un membru al Consiliului Director sau o persoană care primește, sub orice altă formă pentru alte funcții decât cea de Cenzor, un salariu sau o remunerație din partea Asociației „ACASĂ ÎN BANAT”.

CAP. VII. FUZIUNEA, DIVIZAREA ȘI ÎNFIINȚAREA DE FILIALE

Art. 44. Fuziunea și divizarea

(1) Fuziunea și divizarea sunt măsuri excepționale, ce pot fi luate numai de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director sau a cel puțin unei treimi din membri asociați.

(2) Persoanele juridice rezultate în urma fuziunii sau divizării, trebuie să aibă un obiect de activitate identic sau similar cu cel al Asociației „ACASĂ ÎN BANAT”.

Art. 45. Filialele

(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al Asociației.

(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare, în condițiile stabilite de Asociație prin Actul Constitutiv al filialei.

(3) Filialele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociației.

(4) Filiala se constituie prin hotărâre neautentificată a Adunării Generale a Asociației. Personalitatea juridică se dobândește în condițiile legii.

(5) La constituirea filialei, Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, poate acorda o donație inițială pentru asigurarea cheltuielilor de înființare și a celor operative din primul an de funcționare a filialei.

CAP. VIII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 46. Dizolvarea

Asociația „ACASĂ ÎN BANAT” se poate dizolva:

 • a) de drept;
 • b) prin hotărârea Adunării Generale;
 • c) în celelalte cazuri prevăzute de lege, prin hotărâre judecătorească.

Art. 47. Dizolvarea de drept

(1) Asociația „ACASĂ ÎN BANAT” se dizolvă de drept prin:

 • a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
 • c) reducerea numărului de membri asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(2) Constatarea dizolvării de drept se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației „ACASĂ ÎN BANAT” la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 48. Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale

(1) Asociația „ACASĂ ÎN BANAT” se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială Asociația își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Președintele Adunării Generale este răspunzător pentru îndeplinirea acestor formalități.

Art. 49. Transmiterea bunurilor în urma dizolvării

 (1) În cazul dizolvării, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător scopului Asociației „ACASĂ ÎN BANAT”.

(2) Persoana juridică către care vor fi transmise bunurile va fi desemnată prin hotărârea Adunării Generale. Prin aceeași hotărâre se va stabili procedura de urmat pentru transmiterea bunurilor.

(3) În cazul în care, din orice motiv, Adunarea Generală nu poate decide asupra persoanei juridice către care vor fi transmise bunurile, aceasta va fi desemnată de instanța judecătorească competentă.

Art. 50. Lichidarea

Pentru procedura de lichidare, se aplică prevederile legale corespunzătoare.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 51. Ștampila proprie

Asociația „ACASĂ ÎN BANAT” are ștampilă proprie ce se va aplica pe toate documentele emanând de la aceasta.

Art. 52. Cadrul legal

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la asociațiile nonprofit.

Art. 53. Valabilitatea Statutului

Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenței Asociației „ACASĂ ÎN BANAT”, modificarea sau completarea să urmând a se face numai în formă scrisă cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor privind cvorumul și majoritatea necesare conform prevederilor statutare.

Prezentul Statut al ASOCIAȚIEI ACASĂ ÎN BANAT a fost redactat în 7 (șapte) exemplare originale și a fost semnat de membrii fondatori astăzi, 31.01.2018.

Membri asociați fondatori:

Nume: TRIFAN RADU

Semnătura:

______________________

Nume: TRIFAN NICOLETA VIORICA

Semnătura:

______________________

Nume: VANCEA VLAD NICOLAE

Semnătura:

______________________